Το όραμα

Το ΔΠΜΣ “Εκπαιδευτική Ηγεσία” έχει ως όραμα τη βελτίωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και της ανάπτυξης των μαθητών. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην
εκπαίδευση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών ηγετών, προκειμένου να βελτιωθεί η
ποιότητα της εκπαίδευσης και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών
οργανισμών.
Ο σύγχρονος ηγέτης μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της σύγχρονης
εκπαίδευσης και να προωθεί την ανάπτυξη των μαθητών. Αυτό περιλαμβάνει την
ανάπτυξη ικανοτήτων όπως η δημιουργική σκέψη, η καλή διοίκηση και διαχείριση των
πόρων, η ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μέσα στο σχολείο και η εφαρμογή
καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών.
Συνολικά, το πρόγραμμα “Εκπαιδευτική Ηγεσία” έχει ως όραμα την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών ηγετών που μπορούν να οδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
σε μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των απαιτήσεων της
εκπαίδευσης. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να παρέχει τις
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ηγέτη
που θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.
Στόχος είναι η ανάπτυξη ηγετών που θα μπορούν να ενθαρρύνουν και να εμπνέουν το
προσωπικό τους, τους συναδέλφους τους και τους μαθητές τους, για να διαμορφώσουν
μια θετική σχέση με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μαθητών. Αυτό απαιτεί την
ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης
των δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών που θα συμβάλλουν
στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς ηγέτες να
κατανοήσουν τους ρόλους τους στην εκπαίδευση και να αναπτύξουν μια προσέγγιση
ηγεσίας που θα είναι συμβατή με τους στόχους και τις αξίες του εκπαιδευτικού
οργανισμού τους. Μέσω του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες μπορούν να
αναπτύξουν τη δική τους προσωπική φιλοσοφία ηγεσίας και να μάθουν πώς να
επηρεάζουν και να καθοδηγούν τους άλλους στην εφαρμογή της φιλοσοφίας αυτής
στην πράξη.
Τέλος, το πρόγραμμα “Εκπαιδευτική Ηγεσία” έχει ως στόχο να διαμορφώσει τους
εκπαιδευτικούς ηγέτες ως πρωτοπόρους και προσηλωμένους στη συνεχή βελτίωση της
εκπαίδευσης. Μέσω του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες μπορούν να
αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία
καινοτόμων προγραμμάτων εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη αποτελεσματικών
μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης της εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί
ηγέτες μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητά τους να προβλέπουν τις αλλαγές στο
περιβάλλον και να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ανάλογα, προκειμένου να
διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης.
Συνολικά, το πρόγραμμα “Εκπαιδευτική Ηγεσία” έχει ως στόχο να βοηθήσει τους
εκπαιδευτικούς ηγέτες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται
για να είναι αποτελεσματικοί στη διαχείριση και τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Αυτό
συνεπάγεται την ανάπτυξη μιας στρατηγικής ηγεσίας που είναι συνεπής με τους
στόχους και τις αξίες του εκπαιδευτικού οργανισμού, την ανάπτυξη της ικανότητας να
επηρεάζει και να καθοδηγεί τους άλλους στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής στην
πράξη και τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων
προγραμμάτων και μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης.

Scroll to top