Στόχοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Ηγεσία» έχει ως σκοπό μέσω της σύζευξης των επιστημονικών πεδίων της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης να παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τους παρακάτω στόχους:

1. Προαγωγή γνώσης στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών και ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.

2. Κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα στελέχη μονάδων και οργανισμών της εκπαίδευσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

3. Παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων και δεξιοτήτων για αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών.

4. Καλλιέργεια της κατανόησης του σύγχρονου εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος με γνώμονα την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την αξιοποίηση της δια βίου μάθησης.

Scroll to top