Παναγόπουλος Αλκιβιάδης

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Πανεπιστήμιο Πατρών

Email: alkpanagop@upatras.gr

Τηλέφωνο: 2610369300

Άλλες Πληροφορίες

Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικές μέθοδοι και
μοντέλα πρόβλεψης με έμφαση σε συστήματα ευφυούς τουρισμού». Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (1/9/2021-31/8/2023) Πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, 1984. Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, 1991. Έχει αυτοδύναμη διδασκαλία στα μαθήματα: Στατιστική Επιχειρήσεων, Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, Πληροφοριακά Συστήματα για Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ποσοτικές Μέθοδοι, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικό
Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία, Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις επιστημονικές περιοχές: Ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων πρόβλεψης στατιστικών δεδομένων με εφαρμογές στον Τουρισμό, Ανάπτυξη και χρήση στοχαστικών μοντέλων πρόβλεψης τουριστικών μεγεθών, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό, Μοντέλα αξιολόγησης τουριστικών δικτυακών τόπων, Επιστημονικοί Υπολογισμοί – Υπολογιστική επίλυση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς δυναμικών συστημάτων που περιγράφονται μέσω διαφορικών εξισώσεων.

Περισσότερα

Scroll to top